Valitse sivu

Ajankohtaista

SYYSKOKOUS 8.12.2003

07.01.2004 | Ajankohtaista

OY PICKALA GOLF AB PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUS Aika 08.12.2003 klo 18.00 Paikka Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo 1 § Syyskokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Ukko Laurila avasi kokouksen. 2 § Syyskokouksen puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Rissanen. 3 § Nimetään sihteeri, valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Kokouksen sihteeriksi nimettiin toimitusjohtaja Outi Kunttu. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Elonperä, Alpo Järvinen, Jorma Puhto ja Matti Sutinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mirja Viinanen ja Antti Väliaho. Puheenjohtaja totesi, tiedoksi kokouksen osanottajille, että syyskokous äänitetään ja kaikkien toivotaan puheenvuoronsa aluksi kertovan oman nimensä. Kokouksen asialista Puheenjohtajan ehdotuksesta ja keskustelujen jälkeen päätettiin, että postite-tusta asialistasta poiketen käsitellään, järjestäytymisen jälkeen, ensimmäisenä varsinaisena asiana uuden kentän tilannekatsaus ja tämän jälkeen yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Asialistan kohtien 6, 7 ja 8 asiat käsitellään kokouksen viimeisenä (liite 1). 4 § Kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä Todettiin kokouksen äänivaltaiset osanottajat oheisen osanottajaluettelon mukaisiksi (liite 2). Kokouksessa oli edustettuina 475 osaketta, joilla oli yhteensä 406 ääntä. 5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Koska kutsu kokoukseen (liite 3) on ollut golfkentän ilmoitustaululla 21.11.2003 lähtien ja Helsingin Sanomissa (liite 4) lauantaina 22.11.2003 sekä postitettu 21.11.2003 osakkaille osakkaan osakasluetteloon ilmoittamalla osoitteella, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6 § Uuden kentän tilannekatsaus Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Olli Hakkarainen kertoi uuden kentän tilanteesta. 7§ Vuoden 2004 talousarvio sekä osakkeenomistajien yhtiölle vuodelta 2004 suoritettavien vastikkeiden suuruus Toimitusjohtaja esitteli tulosarvion vuodelle 2003 ja ehdotuksen vuoden 2004 talousarvioksi (liite 5) pelimaksuineen, investointeineen, kenttäremontteineen sekä vastikkeineen (liitteet 6-9). Toimitusjohtaja kertoi rakennusaikaisen lainan (n. 5.000.000 eur) muuttamisesta osakas- (2.000.000 eur) ja yhtiölainaksi (n. 3.000.000 eur) sekä lainoihin liittyvistä maksujärjestelyistä (liite 10). Kokous hyväksyi yksimielisesti 1.179.000 euron nettoliikevaihtoa ja 135.000 euron voittoa ennen poistoja osoittavan tulosarvion 2003. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen talousarvioksi 2004 sekä vahvisti vuoden 2004 vastikkeeksi 530 euroa / pelioikeus. 8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Kokous päätti, ettei hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita ja tilintarkastajien korvaus suoritetaan laskun mukaan. 9 § Hallituksen jäsenten valinta Hallituksen jäseniksi kahdeksi vuodeksi valittiin äänestyksen jälkeen Olli Hakkarainen, Jari Vanhatalo ja Jorma Peltomäki sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Jukka-Pekka Laurila, Leif Johnsson ja Juhani Kaare (liite 11). Kaikilta valituilta henkilöiltä oli saatu kirjallinen suostumus uudelleen valintaan etu-käteen. 10 § Tilintarkastajien valinta Osakas Eero Alperi esitteli ehdotuksensa uuden tilintarkastajan valitsemisesta tarjouskilpailun perusteella (liite 12). Puheenjohtaja Rissanen totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaan syyskokous valitsee tilintarkastajat. Koska suostumusta valinnasta ei ole saatu ehdotetuilta tilintarkastusyhteisöiltä, heitä ei voida valita. Syyskokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi Markku Marjomaan (KHT) ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n sekä varatilintarkastajiksi Leena Rajalan (KHT) ja Björn Renlundin (KHT), joilta oli saatu kirjallinen suostumus uudelleen valinnasta (liite 13). Syyskokous halusi merkittäväksi pöytäkirjaan, että hallituksen tulee kilpailuttaa tilintarkastustoiminta seuraavan syyskokouksen päätettäväksi. 11 § Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukainen päätös niiden osakkeiden ottamisesta yhtiön hallintaan, joiden vastiketta ei kuluvalta vuodelta ole kokonaisuudessaan suoritettu tai joiden erääntyneitä maksuja ei 10.12.2001 tapahtuneen vastaavan päätöksen jälkeen ole maksettu tai saatu muuten kuitatuksi Kokoukselle esitettiin lista osakkeista (liite 14), joiden osalta ei vastiketta vuodelta 2003 ole kokonaisuudessaan suoritettu tai joiden erääntyneitä maksuja ei 10.12.2001 tapahtuneen hallintaanoton jälkeen ole maksettu tai saatu muuten kuitatuksi. Todettiin myös, että kyseessä oleville osakkaille oli annettu yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaiset varoitukset. Syyskokous päätti ottaa osakkeen C310 pelioikeuden yhtiön hallintaan kolmeksi vuodeksi tai kunnes kaikki saamiset on suoritettu. 12 § Hallituksen ehdotus junioripelioikeuksia koskevaksi uudeksi yhtiöjärjes- tyksen 4 §:ksi: ”Osakkeisiin liittyvien pelioikeuksien lisäksi yhtiön hallussa ja vuokrattavana on 120 junioripelioikeutta. Hallitus päättää junioripelioikeuksien myöntämisestä yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön mukaisesti. Junioripelioikeusvuokra on 50 % C- ja D-sarjan osakkeilta suoritettavan vastikkeen määrästä ottamatta huomioon rahoitusvastikkeen osuutta. Junioripelioikeusvuokran maksuajan ja –tavan määrää yhtiön hallitus.” Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen uudeksi 4 §:ksi sekä junioripelioikeusohjesäännön (liite 15). Osakas Olli Nuotio esitteli oman ehdotuksensa yhtiöjärjestysmuutoksesta (liite 16). Osakas Viljo Laitala esitti, että kumpikin ehdotus hylättäisiin. Laitala esitteli oman ehdotuksensa siitä, että jokaiseen osakkeeseen lisätään junioripelioikeus, joka voidaan tarvittaessa aktivoida (liite 17). Puheenjohtaja totesi, että pelioikeuksien lisääminen osakkeisiin vaatii yhtiökokouksen täysin yksimielisen päätöksen eikä päätöksen saaminen ole tässä syyskokouksessa mahdollista, joten asiaa ei voida käsitellä. Keskustelujen jälkeen hallitus päätti vetää ehdotuksensa pois ja syyskokous hyväksyi yksimielisesti Olli Nuotion ehdotuksen yhtiöjärjestyksen uudeksi 4 §:ksi muutettuna siten, että yläikäraja on 21 vuotta. Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestysmuutos edellyttää, että se saa seuraavassa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaisen hyväksynnän. 13 § Osakkeenomistajien ehdotukset Osakas Davy Beilinson esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn vaatimuksen sisältämät ehdotukset: 1) Uusien osakkeiden myyminen kolmannen kentän kustannusten kattamiseksi 2) Myymättä olevien osakkeitten käyttö vuokrapelioikeuksiksi (liite 18). Ukko Laurila kertoi yhtiökokoukselle, että hallitusta sitoo ylimääräisen yhtiökokouksen 17.9.03 päätös, jonka mukaan osakkailta kerätään 1.000 eur/pelioikeus ja n. 3.000.000 euron laina muutetaan yhtiölainaksi, jonka rahoitusjärjestelyistä tehdään uusi päätös viimeistään syksyllä 2005, jolloin eri vaihtoehdot voidaan punnita uudelleen vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Puheenjohtaja totesi, että Beilinsonin ehdotus koskee osakeantia ja merkintä-etuoikeudesta poikkeamista. Asiaa ei puheenjohtajan tulkinnan mukaan voida tällaisenaan ottaa käsiteltäväksi, joten päätettiin, että pöytäkirjaan merkitään, että asiaa on käsitelty syyskokouksessa ja että asiaan liittyvä aineisto hallituksen vastauksineen liitetään syyskokouksen pöytäkirjaan (liite 19). 14 § Osakkeenomistajan pyynnöstä esiteltiin (liite 20) Osakas Ulla Heikkisen käytettyä puheenvuoron kokouksen puheenjohtaja luki Raimo Pasasen toimittaman kirjeen (liite 21). Tämän jälkeen arkkitehti Juha-Pekka Tuomainen, Ark’Idea Oy, esitteli tekemi-ään Kiinteistö Oy Golfkartanon tilakartoituksia sekä saamaansa toimeksiantoa Pickala Golfin kokonaistoimitilatarpeen ratkaisemiseksi. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Olli Hakkarainen kertoi paikoitustilaratkaisuista. 15 § Kokouksen päättäminen Koska kaikki kokouskutsussa olleet asiat on käsitelty, kokous päätettiin klo 21.05. Pöytäkirjan vakuudeksi PENTTI RISSANEN OUTI KUNTTU Pentti Rissanen Outi Kunttu puheenjohtaja sihteeri Tarkastettu SEPPO ELONPERÄ ALPO JÄRVINEN Seppo Elonperä Alpo Järvinen JORMA PUHTO MATTI SUTINEN Jorma Puhto Matti Sutinen

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf