Valitse sivu

Ajankohtaista

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 14.12.03

09.01.2004 | Ajankohtaista

PICKALA GOLF CLUB RY PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUS Aika 14.12.2003 klo 15.00 Paikka Golfkartano, Golfkuja 7, Siuntio Läsnä 38 jäsentä (liite 1) 1 § Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Hannu Savukoski avasi kokouksen. 2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savukoski, joka kutsui sihteeriksi Outi Kuntun. 3 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irmeli Kaario ja Matti Kaario. 4 § Valitaan kaksi ääntenlaskijaa Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat. 5 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Koska kokousilmoitus on ollut ilmoitustaululla 3.12.2003 lähtien (liite 2) sekä Helsingin Sanomissa lauantaina 6.12.2003 (liite 3), todettiin kokous sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6 § Hallituksen jäsenten ja sihteerin kokouspalkkioiden suuruudet Kokous päätti, ettei kokouspalkkioita makseta. 7 § Valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen 6 §:n mukaan Yhdistyksen hallitukseen valittiin kahdeksi vuodeksi eli vuoden 2005 loppuun erovuoroisten Rainer Mobergin, Markku Suonion ja Marja Glantzin tilalle Veikko Pulkkinen, Jaakko Eklund ja Marja Glantz. Eronneen Kari Salmirinteen tilalle valittiin toimikauden loppuajaksi Jari Waaralinna. Valinnat tehtiin yksimielisesti (liite 4). 8 § Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Tilintarkastajaksi valittiin Markku Marjomaa ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 9 § Talousarvion, toimintasuunnitelman, johon sisältyvät jäsen- ja muiden mahdollisten maksujen suuruus, vahvistaminen Kokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti 71.400 + 115.456 euron tuloja sisältävän talousarvion 2004 (liite 5) sekä yhdistyksen toimintasuunnitelman 2004 (liite 6). Kokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, että jäsenmaksuja nostetaan: varsinainen jäsen 46 €, vuosijäsen 92 € ja passiivijäsen 184 €. Liittymismaksut ja kilpailumaksut, lukuun ottamatta everybodies maksua 10 €, päätettiin pitää ennallaan (liitteet 7 ja 8). 10 § Jäsenten ehdotus: Osakkeenomistajien perheenjäsenet saavat liittyä Pickala Golf Club ry:n jäseniksi samoilla ehdoilla kuin osakkeenomistajakin Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen sääntöjen pääkohtia. Keskustelujen jälkeen merkittiin tiedoksi jäsenten ehdotus (liitteet 9 ja 10). 11 § Kokouksen päättäminen Koska kaikki kokouskutsussa olleet asiat on käsitelty, kokous päätettiin klo 16.15. Vakuudeksi HANNU SAVUKOSKI OUTI KUNTTU Hannu Savukoski Outi Kunttu kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat IRMELI KAARIO MATTI KAARIO Irmeli Kaario Matti Kaario * * * * PICKALA GOLF CLUB RY:N SÄÄNNÖT 1 § Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pickala Golf Club ry ja kotipaikka Siuntio. 2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen golfiin ja muuhun liikunnanharrastukseen liittyviä harrastus-, kilpailu- ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa ja ylläpitää golftoimintaa varten tarvittavien tilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja kiinteistöjä. 3 § Jäsenyys Yhdistyksen jäsen voi olla henkilö, jonka yhdistyksen hallitus on jäseneksi hyväksynyt. Yhdistyksessä voi olla sekä varsinaisia jäseniä että vuosijäseniä ja kannatusjäseniä. Kannatusjäseninä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt ja rekisteröidyt säätiöt. Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi tai on muuten erityisesti ansioitunut. Hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsenen, joka ei itse jonain pelikautena hallitse osakkeeseensa liittyvää pelioikeutta, täksi kaudeksi yhdistyksen passiivijäseneksi. 4 § Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttämisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätöksen tekee hallitus kokouksessaan, jossa on läsnä vähintään puheenjohtaja, kapteeni ja neljä (4) jäsentä. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen eräännyttyä maksettavaksi, katsotaan eronneeksi. 5 § Jäsenmaksut Varsinaiset jäsenet, vuosijäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman liittymis- sekä vuotuisen jäsenmaksun. Varsinaisen jäsenen vuotuinen jäsenmaksu on puolet vuosijäsenen jäsenmaksusta. Passiivijäsenen jäsenmaksu on kaksi kertaa vuosijäsenen jäsenmaksu. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua. Maksut on suoritettava hallituksen määräämään päivään mennessä. 6 § Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksen valitsemat kahden (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta ja se alkaa valintaa seuranneen kalenterivuoden alusta. Hallituksesta vaihtuu vuosittain neljä (4) jäsentä. Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja. Hallitus nimittää kapteenit. Hallitus nimittää toiminnanjohtajan ja tarvittavat muut toimihenkilöt sekä määrää heille maksettavat korvaukset. Hallitus myös määrittelee toiminnanjohtajan ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden tehtävät. 7 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin yksikin hallituksen jäsen sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Hallituksen tulee asettaa kilpailutoimintaa ja klubitoimintaa varten avukseen erityiset toimikunnat. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen muitakin toimikuntia. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään (4) sen jäsentä on läsnä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. 8 § Tilien ja hallinnon tarkastus Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on maaliskuun 1. päivään mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä. 9 § Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun 15. päivään mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten niin vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 10 § Kokouskutsut Kutsu varsinaisiin kokouksiin sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava golfkentän ilmoitustaululla ja hallituksen erikseen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsun ilmoittamisen tulee tapahtua aikaisintaan 14 päivää ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituspäivää ja kokouspäivää sanottuihin määräaikoihin lukematta. 11 § Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: – kokouksen avaus – valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri – valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa – valitaan kaksi ääntenlaskijaa – todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tämän lisäksi kevätkokouksessa – esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, – esitetään tilintarkastajan lausunto, – vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, – päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja – käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat, sekä syyskokouksessa – määrätään hallituksen jäsenten ja sihteerin kokouspalkkioiden suuruudet, – valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen 6 §:n määräysten mukaan, – valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, – vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, johon sisältyy jäsenmaksujen suuruus ja – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 12 § Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella, vuosi-, kannatus-, kunnia- ja passiivijäsenellä yksi (1) ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. 13 § Nimenkirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa, tai se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen määrännyt. 14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa lukuun ottamatta 3 ja 5 §:iä, joiden muuttamiseen vaaditaan vähintään yhdeksänkymmenesosaa (9/10) kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. 15 § Erinäisiä säännöksiä Niissä kohdissa, joissa näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Säännöt hyväksytty 9.7.1999

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf