Valitse sivu
Jäsenasiat
Yhdistyksen säännöt

Tutustu Pickala Golf Club ry:n sääntöihin:

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pickala Golf Club ry ja kotipaikka Siuntio.

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja sen toteuttaminen
Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen golfiin ja sitä tukeviin liikuntaharrastuksiin liittyviä harrastus -, kilpailu-, ja muita vastaavia tilaisuuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa ja ylläpitää golftoimintaa varten tarvittavien tilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja kiinteistöjä.

 

3 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka yhdistyksen hallitus on jäseneksi hyväksynyt. Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, vuosijäseniä, perhejäseniä, juniorijäseniä, kunniajäseniä, passiivijäseniä ja yhteistoimintajäseniä.

Varsinaisten jäsenten, vuosi- , perhe-, juniori-, passiivi- ja kunniajäsenten tulee olla luonnollisia henkilöitä. Yhteistoimintajäsen voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Yhdistyksen jäsenenä olevalle luonnolliselle henkilölle voidaan luovuttaa Suomen Golfliiton jäsen – ja tasoituskortti.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka omistaa Oy Pickala Golf Ab:n C- tai D- sarjan osakkeen henkilökohtaisesti tai vähintään 1/2 B-sarjan osakkeesta tai vähintään 1/3 A- sarjan osakkeesta tai vähintään 1 /2 sellaisen yhtiön osakkeista, joka omistaa Oy Pickala Golf Ab:n osakkeen. Varsinaisen jäsenen tulee olla pelioikeuden haltija.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on pelioikeuden haltija, mutta ei täytä varsinaisen jäsenen jäsenyysedellytyksiä, vuosijäsenen avio- tai avopuoliso tai tämän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö ja molempien omat tai yhteiset lapset.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso tai tämän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö ja molempien omat tai yhteiset lapset ja lastenlapset. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä myös varsinaisen jäsenen isä, äiti, isoisä sekä isoäiti.

Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä kalenterivuoden loppuun mennessä enintään 21 vuotta täyttänyt henkilö, joka on pelioikeuden haltija tai jolla on junioripelioikeus. Hallitus voi ilman pelioikeuden hallintaa tai junioripelioikeutta hyväksyä juniorijäseneksi kalenterivuoden loppuun mennessä enintään 16 vuotta täyttäneen henkilön.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi tai on muuten erityisesti ansioitunut golfurheilun edistämisessä.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä hakemuksesta varsinaisen jäsenen, joka ei itse jonain pelikautena käytä osakkeeseensa liittyvää pelioikeutta, täksi kaudeksi yhdistyksen passiivijäseneksi.

Yhteistoimintajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka toimii yhteistyössä yhdistyksen tai Oy Pickala Golf Ab:n kanssa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuuden kuukauden kuluttua sen eräännyttyä maksettavaksi. Varsinainen jäsen, vuosijäsen, perhejäsen ja juniorijäsen voidaan erottaa, mikäli hän ei enää täytä 3 § mukaisia kyseisen jäsenyyden edellytyksiä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai on muuten toiminut selkeästi yhdistyksen etujen vastaisesti tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenedellytyksiä. Erottamispäätöksen tekee hallitus kokouksessaan, jossa on oltava läsnä puheenjohtaja, toinen kapteeneista ja vähintään puolet muista jäsenistä.

5 § Jäsen- ja liittymismaksut
Kaikkien jäsenten on suoritettava yhdistyksen syyskokouksen vahvistamat jäsen- ja liittymismaksut hallituksen määräämään päivään mennessä tai laskun eräpäivään mennessä. Kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksua. Yhteistoimintajäsenellä ei ole liittymismaksua.

 

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksen valitsemat vähintään kuusi ja enintään kymmenen (6-10) jäsentä, joista yhdistyksen kokous nimittää hallituksen puheenjohtajan ja kapteenit. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta ja se alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksesta vaihtuu vuosittain sen erovuoroiset jäsenet. Vuosittain erovuorossa on vähintään kolme ja enintään viisi (3-5) hallituksen jäsentä.

Hallitus tekee esityksen yhdistyksen kokoukselle hallituksen uusista jäsenistä hallitustehtävittäin. Hallituksen kokouksen päätöksellä hallituksen jäsenten tehtäväjakoa voidaan muuttaa kesken hallituksen jäsenen toimikauden muiden, paitsi hallituksen puheenjohtajan osalta .

Hallitus nimittää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii hallituksen määräämä henkilö.

Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle seuraavaksi pidettävä yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

Hallitus nimittää toiminnanjohtajan sekä tarvittaessa muut toimihenkilöt sekä määrää heille maksettavista korvauksista. Hallitus määrittelee toiminnanjohtajan ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden tehtävät.

 

7 § Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin yksikin hallituksen jäsen sitä heiltä kirjallisesti vaatii.

Hallitus voi asettaa toimintaa varten avukseen toimikuntia.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on kokouksessa läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä juoksevasti numeroitua pöytäkirjaa.

 

8 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

9 § Tilien ja hallinnon tarkastus
Yhdistyksellä on yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, niin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

 

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun 15. päivään mennessä. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten niin
vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

 

11 § Kokouskutsu
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan sähköpostilla jäsenen jäsenrekisteriin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen ja julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla . Kutsu yhdistyksen kokoukseen tulee tapahtua aikaisintaan yhtä (1) kuukautta ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

12 § Asiat kokouksissa
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– kokouksen avaus
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämän lisäksi kevätkokouksessa
– esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen ,
– esitetään tilintarkastajan lausunto,
– vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
– päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja
– käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat,

sekä syyskokouksessa
– määrätään hallituksen jäsenten ja sihteerin kokouspalkkioiden suuruudet,
– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (6-10),
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, joista erikseen nimitetään puheenjohtaja ja kapteenit,
– valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
– vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio, johon sisältyy jäsen – ja liittymismaksujen suuruus,
– käsitellään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma sekä
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa . Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa, tai se toimihenkilö tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus on siihen määrännyt.

 

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Pickala Golf